ข้อมูลทั่วไป
       แผนที่ อบต.กองทูล
       ประวัติ อบต.กองทูล
       ตราสัญลักษณ์ อบต
       วิสัยทัศน์
       สภาพทั่วไป
       สภาพเศรษฐกิจ
       สภาพทางสังคม
       ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
       ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
       แผนพัฒนาสามปี
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       คำร้องขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
       คำร้องขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
       ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       คำร้องทั่วไป
       คำขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า
       คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
       คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
       คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
       ส่วนสำนักงานปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
       ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       กฎหมาย
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Thank you   [ 21/6/2554 15:49:49 ]
test   [ 1/9/2553 15:11:22 ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แผนป้องกันอัคคีภัย ] 
      

 

 แผนป้องกันอัคคีภัย.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 25-กค.-11at 16:26
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 25/11/2558 14:37:21 ]
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้พิการผู้สูงอายุ   [ 12/10/2558 15:37:25 ]
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   [ 6/10/2558 10:04:29 ]
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กันยายน 2558   [ 18/9/2558 10:34:37 ]
ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล   [ 21/8/2558 10:11:41 ]
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR MOM จังหวัดเพชรบูรณ์   [ 10/8/2558 14:21:20 ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน อบต.กองทูล   [ 6/8/2558 9:17:18 ]
     
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล  เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.กองทูล  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ 67140    โทร: 056-782-970 Email : kongtool@hotmail.com
Copyright 2013. saklek.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.