ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติ อบต.กองทูล
       ตราสัญลักษณ์ อบต
       วิสัยทัศน์
       สภาพทั่วไป
       สภาพเศรษฐกิจ
       สภาพทางสังคม
       ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
       ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
       แผนพัฒนาสามปี
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       คำร้องทั่วไป
       คำขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า
       คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
       คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
       คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
       ส่วนสำนักงานปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
       ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       กฎหมาย
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Thank you   [ 21/6/2554 15:49:49 ]
test   [ 1/9/2553 15:11:22 ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แผนป้องกันอัคคีภัย ] 
      

 

 แผนป้องกันอัคคีภัย.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 25-กค.-11at 16:26
ลาน_คสล_เอนกประสงค์_หมู่_5   [ 21/1/2557 15:03:19 ]
ถนน_คสล_หมู่_7   [ 21/1/2557 15:02:17 ]
ถนน_คสล_หมู่_4   [ 21/1/2557 15:01:43 ]
ถนน_คสล_หมู่_1   [ 21/1/2557 15:00:53 ]
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   [ 4/10/2556 10:55:41 ]
สอบราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่นอย 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านล่างคนขับ   [ 18/6/2556 14:59:31 ]
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน_วัสดุการศึกษา   [ 7/5/2556 13:38:05 ]
     
 

 


โทร: 056-782-970 Email : kongtool@hotmail.com
Copyright 2013. saklek.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.