ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติ อบต.กองทูล
       ตราสัญลักษณ์ อบต
       วิสัยทัศน์
       สภาพทั่วไป
       สภาพเศรษฐกิจ
       สภาพทางสังคม
       ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
       แผนพัฒนาสามปี
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       คำร้องทั่วไป
       คำขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า
       คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
       คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
       คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
       ส่วนสำนักงานปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
       ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       กฎหมาย
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Thank you   [ 21/6/2554 15:49:49 ]
test   [ 1/9/2553 15:11:22 ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แผนป้องกันอัคคีภัย ] 
      

 

 แผนป้องกันอัคคีภัย.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 25-กค.-11at 16:26
สอบราคาโครงการขยายถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน   [ 14/5/2558 9:47:58 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 5 บ้านเนินมะเกลือ   [ 21/4/2558 8:05:32 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 3 บ้านกองทูล   [ 21/4/2558 8:05:04 ]
เปลี่ยนแปลงเอกสารซื้อแนบท้าย การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง   [ 19/1/2558 8:40:49 ]
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง_พร้อมติดตั้ง   [ 8/1/2558 14:52:10 ]
สอบราคาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรหินคลุก_หมู่ที่4_บ้านน้ำเขียว   [ 12/12/2557 9:14:44 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็เล็ก   [ 13/10/2557 10:56:29 ]
     
 

 


โทร: 056-782-970 Email : kongtool@hotmail.com
Copyright 2013. saklek.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.